If you are already a registered member, please login with your email and password

If your are not a member yet, please click new membership button
Enter your username and click the "New Password" button
Sign up in one step ...
 
Login
New Password
Become a Member
"I have an account"

Back

New Member Login

New Membership

Home  About Us

Personal Data Protection

SBL Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır.) uyarınca, SBL Bilişim Teknolojileri A.Ş.  (bundan böyle “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır.) tarafından, Veri Sorumlusuna ait www.sanayidebul.com ve www.sblteknoloji.com ( Bundan sonra “Web Sitesi” olarak anılacaktır.) adresi aracılığı ile web sitesi ziyaretçilerine  ait (bundan böyle “Veri sahibi” olarak anılacaktır.) kişisel verilerin işlenmesine dair  usul ve esaslara ilişkin,  veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir.
Veri Sahibinin siteyi ziyaretleri esansında otomatik yollarla elde edilen kişisel verileri,  Kanununda belirtilen hükümlere uygun ve mevzuatın öngördüğü tüm tedbirler alınmak suretiyle en üst düzeyde korunmaktadır.
 
Veri Sorumlusu : SBL Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi (ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ / 7570721650) (MERSIS : 0757-0721-6500-0001) (Ticaret Sicil No: 152202-5)
Adres                 : Altunizade Mah. Yetimhane Sk No:14/1 Üsküdar-Istanbul/Turkey
Tel                     : +90 (0850) 885 12 87
E-Mail                : info@sblteknoloji.com
 
 
 İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
 
Web sitesi üzerinden sadece çerez niteliğindeki bilgiler kaydedilmekte ve işlenmektedir. Çerez Kullanımı Politikası (bundan sonra “Politika” olarak anılacaktır), hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeler ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5. Maddesi  ve ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;
 1. 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
 
 1. Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması amacıyla işlenmektedir.
 
 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
Veri sahiplerine  ait kişisel veriler, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde; yalnızca hukuksal yükümlülük gereği ve ilgili kanun ve mevzuatın öngördüğü hallerde adli makamlar ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.
 
 
 1. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel veriler, ekspertizlerden elektronik  ortamda  otomatik yöntemlerle; 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca işlenmekte ve işbu Aydınlatma metninin  3. Maddelerinde belirtilen amaçlarla aktarılmaktadır.
 
 1. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANMA YÖNTEMİ
4.1 Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri aşağıda sayılan haklara sahiptir:
 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
 2. e) Kanun’un 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
4.2 Veri sahibinin söz konusu hakları kullanması için, talebini Veri Sorumlusunun yukarıda belirtilen adresine iadeli taahhütlü Posta ile veya Noter vasıtası ilgili kişi başvuru formu bölümünde yer alan formu doldurarak  yazılı olarak göndermesi veya bizzat başvurması gerekmektedir. Sayılan yöntemler ile veri sorumlusuna iletilen talepler kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla Kanun’un 13. Maddesi uyarınca veri sorumlusuna başvuru niteliğinde sayılacaktır. Veri sorumlusu, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Veri sorumlusunun  Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
 
Copyright © 2018 All Rights Reserved.